Loa adingabearen osasunerako eta garapenerako ezinbestekoa da.